۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

پيام مكتب پان ايرانيسم خطاب به شما ايرانيان پرچمداران فرهنگ كهن جاويد جهان

پيام مكتب پان ايرانيسم


خطاب به شما ايرانيان پرچمداران فرهنگ كهن جاويد جهان

نهضت پان ايرانيست ها بر مكتبى ساز گشته كه راهنماى نجات ايرانيان از فترت و تجزيه است.
اين مكتب، ايران و ايرانی را به ايرانى و به جهان مى شناساند.
پيام نهضت ما تنها بيدارى از خواب و غفلت نيست، بلكه برانگيختن و به حركت درآوردن نيروى نجات دهنده است كه براى ايرانيان به صورت جنبش پان ايرانيسم و براى جهان به صورت ناسيوناليسم آگاه درآمده است. مكتب ناسيوناليسم ما، مكتب أصالت ملت است كه بنيادش بر زندگى شايسته ملت ايران استوار گشته است و احكامش برگرفته از تاريخ ملت ماست كه هدفش رسانيدن جامعه به آرمان های ملى و چگونگى رهبرى در اجتماع است تازيست سرافراز ايران فردا را بر بنياد خانواده، حكومت و جامعه پى ريزى كند.
نهضت پان ايرانيسم معتقداست، زندگى افراد یک ملت بايد متناسب با مقام تاريخى آن ملت باشد در به ثمر رساندن آرمان هایی كه شايسته اوست. بر اين انديشه بود كه از روز نخست، مبارزه خود را عليه استعمار، استثمار، و استبداد آغاز كرد و با اعلام "دست بيگانه بايد از زندگى شايسته ملت ايران كوتاه شود" تا مبادا حضور بيگانه و تقليد از او، ملت ايران را از فرهنگ ملى خود دور سازد، فعاليت خود را ادامه داد؛ به عبارتى ديگر مكتب ناسيوناليسم چون مكتب اصالت ملت و عامل نياز ملى است و حيات ملت بر دو عامل تاريخى و اجتماعی تكيه دارد، از اين رو پيشنهاد مى شود براى شناخت مكتب تاريخی، ملت ايران از آغاز تاريخ ميهن خود را به درستى بشناسد تا دريابد هيچ مكتب خارخى مبتكر مكتب تاريخى ملت و ميهن او نبوده است و همه حوادث و اتفاقات تاريخى ايران برای به دست آوردن آرمانخواهی ملى بوده است. حوادثى كه قطعاً در حيات آينده ملت موثر بوده است.
و اما مكتب ناسيوناليسم اجتماعى كه به بررسى حيات اجتماعات بشرى با منظور كردن عامل نياز ملى مى پردازد، عاملى كه راهنماى افكار و عقايد اجتماعى است تا در افكار عمومى حس مليت را در واحد اجتماعى ايجاد كند و ملت را از نفوذ فردپرستى در حياط ملی خود دور سازد تا جامعه براى رسيدن به آرمان هاى بزرگ خود آماده گردد. پس انديشه پان ايرانيسم حاوى آرمان و دكترين پاي ايرانيسم است؛ آرمان پان ايرانيسم متكى بر ناسيوناليسم تاريخى است كه مى گويد "ميهن ما ايرانيان كجاست؟ و ايرانيان چه كسانى هستند؟" و دكترين پان ايرانيسم كه متكى بر ناسيوناليسم تاريخى است راهگشاى كليه مشكلاتى است كه در راه وصول به آرمان هاى بزرگ ملت، ما را در راه رسيدن به اساسى ترين نكات اصلى جامعه كه زندگى و اخلاق، فرهنگ نوين، خانواده، حكومت، و مسائل سياسى مى باشد يارى مى دهد.
هرگاه در جامعه اين نكات اساسى به درستى عمل شود، ملت به سربلندى خواهد رسيد. قابل ذكر است كه حزب پان ايرانيست براى اين نكات اساسى راهكارهاى عملى و اجرایی
دارد و تنها یک حكومت ملى با حاكميت ملت مى تواند به اجراى دقيق آن دست يابد.

پاینده ایران


خاستگاه ها:
كتاب بنياد مكتب پان ايرانيسم                  
منشور سربلندى ملت بزرگ ایران
جزوه حكومت و مردم
زهرا صفارپور (دبير كل حزب پان ایرانیست)
29 آبان 1395
@paniranist_party

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر